KDPW_CCP
KDPW_CCP

www.kdpwccp.pl

KDPW_CCP pełni funkcje izby rozliczeniowej w oparciu o funkcję centralnego kontrpartnera, jej zadaniem jest rozliczanie transakcji na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także prowadzenie systemu zabezpieczenia płynności rozliczeń. Ważną cechą KDPW_CCP jest posiadanie kapitału własnego, który może zostać użyty w ramach systemu gwarantowania rozliczeń, pozytywnie wpływając na bezpieczeństwo rozliczeń.
Akcje spółki KDPW_CCP są w 100 proc. własnością KDPW. Akcjonariuszami Spółki mogą być wyłącznie KDPW, spółki prowadzące rynki regulowane na terytorium RP, NBP, a także będące uczestnikami KDPW lub uczestnikami systemu rozliczeń prowadzonego przez Spółkę: banki, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne.