Regulamin Konferencji WallStreet 25

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) określają warunki uczestnictwa w Konferencji WallStreet 25, która zostanie zrealizowana w dniach 9-11 czerwca 2021 r. (dalej „Konferencja”) za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 2. Organizatorem Konferencji jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, posiadające numer NIP: 8942573958 oraz REGON: 932116787 (dalej „SII”, „Organizator”). Dane kontaktowe Organizatora: numer telefonu: 71 322 95 60, adres e-mail: biuro@sii.org.pl.
 3. Uczestnikiem Konferencji jest każdy kto zawrze umowę o udział w Konferencji, tj. wypełni Formularz Zapisu, zaakceptuje niniejszy Regulamin i dokona zapłaty w całości ceny za udział w Konferencji według obowiązującego cennika dostępnego na stronie internetowej wallstreet.org.pl (dalej „Uczestnik”). Za uczestnika Konferencji uważa się osobę, której dane zostały wskazane w Formularzu Zapisu.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy o udział w Konferencji.
 5. Oficjalny serwis internetowy konferencji znajduje się pod adresem internetowym wallstreet.org.pl (dalej „Strona Internetowa Konferencji”).

§2. REJESTRACJA UDZIAŁU W KONFERENCJI

 1. Rejestracji udziału w Konferencji należy dokonać za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego pod adresem wallstreet.org.pl („Formularz Zapisu”).
 2. W celu rejestracji udziału w Konferencji należy w Formularzu Zapisu podać imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin, a następnie wysłać do Organizatora Formularz Zapisu wciskając przycisk „Zarejestruj się”.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia udziału w Konferencji na adres poczty elektronicznej dokonującego zgłoszenie zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Organizatora zgłoszenia.
 4. 8 czerwca 2021 roku zostaną rozesłane, do zarejestrowanych Uczestników na podane przez nich w Formularzu Zapisu adresy e-mail dokładne informacje jak wziąć udział w konferencji on-line.

§3. CENY ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI

 1. Ceny za udział w Konferencji zawierają podatek od towarów i usług (VAT) i podawane są w złotych polskich. Całkowity koszt udziału w Konferencji wskazany jest w podsumowaniu zamówienia widniejącym na stronie internetowej z elektronicznym formularzem przed złożeniem zapisu. Cena za udział w Konferencji obejmuje wyłącznie zakres świadczeń wyraźnie wskazany na Stronie Internetowej Konferencji.
 2. Cena za udział jednej osoby w Konferencji wynosi:
  1. dla członków SII posiadających opłaconą składkę rozszerzoną – 0,00 zł (zero złotych),
  2. dla członków SII posiadających opłaconą składkę podstawową – 0,00 zł (zero złotych),
  3. dla pozostałych osób – 0,00 zł (zero złotych).
 3. Cena za udział w dodatkowych warsztatach wynosi:
  1. dla członków SII posiadających opłaconą składkę rozszerzoną – 0,00 zł (zero złotych),
  2. dla członków SII posiadających opłaconą składkę podstawową – 0,00 zł (zero złotych).
 4. SII zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach za udział w Konferencji oraz do przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na cenę za udział w Konferencji zapłaconą przez Uczestnika przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Zapłaty ceny za udział w Konferencji należy dokonać wraz z wypełnieniem Formularza Zapisu poprzez system przelewy24.pl.
 6. Płatności kartą płatniczą, przelewem online lub blikiem realizowane są za pośrednictwem systemu płatności obsługiwanego przez PayPro S.A. – Agencja Rozliczeniowa z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, KRS nr 0000347935, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068.
 7. Płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPro S.A. mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayPro S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 8. Organizator udostępnia osobom zgłaszającym udział w Konferencji odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayPro S.A.
 9. Osoba zgłaszająca udział w Konferencji, po zatwierdzeniu formularza transakcji w elektronicznym formularzu i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPro S.A., jest automatycznie przekierowywana odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową banku.
 10. W celu dokonania płatności osoba zgłaszająca udział w Konferencji powinna potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności PayPro S.A., płatność może nie zostać zrealizowana.

§4. PROGRAM KONFERENCJI I POZOSTAŁE WARNKI UCZESTNICTWA

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 20:00 i będzie przeprowadzana za pośrednictwem sieci Internet na platformie webinarowej „livewebinar”
 2. Dostęp do transmisji z Konferencji będzie możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się na Stronie Internetowej Konferencji/platformie webinarowej za pomocą przesłanego od Organizatora linku aktywacyjnego, loginu i hasła.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do udziału w Konferencji:
  1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet,
  2. dostęp do konta poczty elektronicznej,
  3. poprawnie skonfigurowana aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies.
 4. Program Konferencji dostępny jest na Stronie Internetowej Konferencji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie Konferencji, w szczególności do zmian rozkładu czasowego i kolejności realizacji poszczególnych punktów programu, godziny rozpoczęcia i zakończenia programu przewidzianego na dany dzień Konferencji, zmianie osoby realizującej dany punkt programu Konferencji. Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania jakichkolwiek roszczeń, w tym finansowych wobec Organizatora.
 6. Organizator niezwłocznie publikuje na Stronie Internetowej Konferencji wszelkie aktualizacje i zmiany dotyczące Konferencji, w szczególności jej programu.
 7. Zakres usług świadczonych w ramach umowy o udział w Konferencji obejmuje możliwość udziału drogą internetową (online) w wykładach o tematyce giełdowej i inwestycyjnej, w panelach dyskusyjnych na temat bieżącej sytuacji rynkowej, debatach gospodarczych i webinarach.

§5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Tytuł i program Konferencji, w tym Strona Internetowa Konferencji, układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji jak i prezentowane w jej trakcie, a także wszystkie materiały przekazywane Uczestnikowi w związku z Konferencją stanowią własność Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem i są prawnie chronione.
 2. Zabronione jest zwielokrotnianie materiałów i oznaczeń o których mowa w ust. 1 powyżej, wprowadzanie ich do obrotu, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, użyczanie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz jakiekolwiek inne wykorzystanie bez pisemnej zgody Organizatora albo podmiotu współpracującego z Organizatorem będącego właścicielem praw.
 3. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek materiałach dotyczących Konferencji.

§6. DANE OSOBOWE

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), administratorem osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, posiadające numer KRS: 0000025801, NIP: 8942573958 i REGON: 932116787., ul. Świt 79D 52-225 Wrocław, tel. 71 332 95 60, e-mail. biuro@sii.org.pl. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Kontakt w sprawie ochrony danych: tel. 71 332 95 60, e-mail. biuro@sii.org.pl.
 3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane w następujących celach:
  • zawarcia i wykonania umowy o udział w Konferencji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
  • wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych, np. wystawiania przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”;
  • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie usprawiedliwiony interes”;
  • świadczenia usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji oraz marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 li. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
  • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
 1. Organizator będzie przetwarzać następujące dane Uczestnika: nazwisko i imiona, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 2. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: czas niezbędny do realizacji umowy, czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe (nie dłużej niż 6 lat od zakończenia umowy); czas, po którym przedawnia się roszczenia wynikające z umowy (6 lat od zakończenia umowy); czas do momentu wycofania zgody (gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda).
 3. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 4. Z zachowanie wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane Uczestnika mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Organizatora – innym podmiotom, w tym: podmiotom przetwarzającym je w jego imieniu, np. biurom księgowym, dostawcom usług technicznych, w tym usług IT, bankom.
 5. Uczestnik może złożyć do Organizatora wniosek o:
  • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych);
  • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe;
  • przeniesienie danych w przypadkach określonych w RODO;
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Uczestnik ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

 1. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.
 2. Uczestnik zawiera umowę osobiście i czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych przez niego Uczestników Konferencji i przejmuje tym samym odpowiedzialność poinformowania ich o zasadach przetwarzania danych przez Organizatora. Jeśli Uczestnik zawiera umowę w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada on zgodę tej osoby. Za działanie bez jej zgody Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność.
 3. Dane osobowe Uczestników zapisujących się do udziału w Konferencji nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7 Regulaminu.

§7. WARUNKI REKLAMACJI

 1. Uczestnikowi Konferencji, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny służy prawo do złożenia reklamacji na nienależyte wykonanie usługi. Reklamację można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Organizatora (adres: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław) lub drogą elektroniczną wysyłając na adres e-mail: biuro@sii.org.pl.
 2. Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Organizator przekaże zgłaszającemu w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, jeżeli zgłaszający reklamację wyrazie zgodę na taką formę. W przypadku, gdy reklamacja została złożona drogą elektroniczną, Organizator rozpatrzenie reklamacji może wysłać na adres poczty email, z którego została wysłana reklamacja, chyba że zgłaszający wskazał inny adres email do korespondencji w sprawie reklamacji.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora, osoba ją zgłaszająca powinna dostarczyć opis reklamacji wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, na który ma mu zostać wysłane rozpatrzenie reklamacji. Ponadto, reklamacja musi zawierać imię i nazwisko zgłaszającego.
 4. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika Konferencji będącego konsumentem reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator przekaże zgłaszającemu reklamację na papierze lub pocztą elektroniczną oświadczenie o:
  • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) niniejszego paragrafu Organizator wraz z oświadczeniem przekaże informację o podmiocie uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązania sporu.
 2. Organizator wskazuje, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) przewiduje możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą administrowanej przez Komisję Europejską platformy internetowej ODR znajdującej się pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Uczestnikowi od dnia, w którym zawarł umowę o udział w Konferencji przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od ww. umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej i doręczone Organizatorowi na adres jego siedziby (ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław) lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości z adresu poczty e-mail Uczestnika podanego przy dokonywaniu zapisu udziału w Konferencji na adres e-mail Organizatora biuro@sii.org.pl.
 3. W razie odstąpienia przez Uczestnika od umowy o udział w Konferencji w terminie określonym w ust. 1, a przed rozpoczęciem Konferencji, Organizator zwraca Uczestnikowi całą zapłaconą cenę.
 4. Uczestnik, który zawarł umowę o udział w Konferencji na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług objętych umową o udział w Konferencji przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy o udział w Konferencji nie przysługuje od momentu rozpoczęcia Konferencji.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 17 marca 2021 r.